Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2016-12-28T10:05:43+00:00

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden.

Coding Not Required

van Herbapharm b.v. gevestigd te Drachten

Artikel 1: Definities

In de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

– Herbapharm b.v.: de brand combinatie MKM en Herbapharm, gevestigd  te Drachten;
– Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven;
– De overeenkomst: de tussen Herbapharm b.v. en de opdrachtgever gesloten overeenkomst;
– De algemene voorwaarden: de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden;

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1          De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offerteaanvragen, orders, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Herbapharm b.v., waarop Herbapharm b.v. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bij de opdrachtgever bekend.
2.2          De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Herbapharm b.v. voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
2.3          Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4          De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wijst Herbapharm b.v. uitdrukkelijk van de hand.
2.5          Indien de opdrachtgever bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst , dan zullen deze slechts verbindend voor Herbapharm b.v. zijn, indien Herbapharm b.v. dat uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard en in dat geval uitsluitend in beperkte zin, namelijk alleen voor de overeenkomst waarvoor deze afwijkende bedingen zijn gemaakt.
2.6          Indien een of meerdere van deze bepalingen nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Herbapharm b.v. en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes
3.1          Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
3.2          De door Herbapharm b.v. gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtgever is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3.3          De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van de offerte door de opdrachtgever mogelijk te maken.
3.4          De offerte vermeldt de betalingswijze.
3.5          Monsters en samenhangende kosten worden in rekening gebracht.
3.6          Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
3.7          De offerte gaat vergezeld van deze algemene voorwaarden.
3.8          Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.9          Wanneer slechts voor een deel van het uit te voeren of te vervaardigen werk informatie is overlegd, is Herbapharm b.v. niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde deel naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.

Artikel 4: Rechten van industriële en intellectuele eigendom
4.1          Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Herbapharm b.v. de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, modelplaten, gereedschappen, programmatuur en offertes.
4.2          De stukken blijven eigendom en mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Herbapharm b.v. niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
4.3          Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Herbapharm b.v. te retourneren op straffe van een boete van € 500,00 per dag.

Artikel 5: Overeenkomst
5.1          Behoudens het hierna gestelde komt de overeenkomst met Herbapharm b.v. tot stand, nadat Herbapharm b.v. een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk een opdracht heeft bevestigd of op het moment dat Herbapharm b.v. feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
5.2          Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte aangenomen aanbod, is Herbapharm b.v. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Herbapharm b.v. dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
5.3          De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5.4          In geval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en Herbapharm b.v. toch feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst, beschouwen partijen de factuur als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
5.5          Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Herbapharm b.v. of namens Herbapharm b.v. gedaan door derden, binden Herbapharm b.v. slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 5.1 schriftelijk zijn bevestigd c.q. wordt bekrachtigd.
5.6          Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Herbapharm b.v. niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.
5.7          Indien Herbapharm b.v. dit noodzakelijk of wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, mag Herbapharm b.v. bij uitvoering van de overeenkomst anderen inschakelen.

Artikel 6: Prijzen
6.1          Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:
– gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht van belang zijnde feitelijke gegevens; gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten en andere kosten;
– gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats;
– exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten;
– exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering;
– vermeld in euro’s, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend;
– exclusief emballage.
6.2          In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Herbapharm b.v. gerechtigd om de met de opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
6.3          Artikel 6.2 geldt ook ten aanzien van overeenkomsten, die door Herbapharm b.v. in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van een of meer kostenfactoren nog niet afgeleverd of uitgevoerd waren.
6.4          Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een opdracht door of namens opdrachtgever zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7: Eigendommen van de opdrachtgever
7.1          Omtrent bewaring en gebruik van zaken die haar door of vanwege de opdrachtgeverzijn toevertrouwd, zal Herbapharm b.v. dezelfde zorg aanwenden als bij zijn eigen bezittingen.
7.2          Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoelt risico gedekt wil zien, dient hij dit voor eigen risico te verzekeren.

Artikel 8: Oplevertermijn
8.1          Opgegeven en overeengekomen oplever- en andere termijnen worden door Herbapharm b.v. bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Herbapharm b.v. in de opdrachtbevestiging een exacte leveringsdatum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.
8.2          De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien, de van derden te betrekken benodigde materialen en zaken tijdig aan Herbapharm b.v. worden geleverd en de door derden in opdracht van Herbapharm b.v. te verrichten werkzaamheden tijdig worden gedaan.
8.3          Indien deze in 8.2 vermelde verwachting onterecht blijkt, ook al is dat het gevolg van reeds bij het sluiten van de overeenkomst te voorziene omstandigheden, zal de leveringstijd met evenveel dagen worden verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd.
8.4          De leveringstijd wordt ook verlengd, indien opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de opdracht wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.
8.5          Indien opdrachtgever van oordeel is dat de overschrijding van de door Herbapharm b.v. bij benadering vastgestelde levertijd voor hem als onredelijk bezwarend moet worden aangemerkt, is opdrachtgever verplicht om Herbapharm b.v. bij aangetekende brief alsnog een redelijke leveringstermijn te stellen.

Artikel 9: Levering
9.1          Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt de levering altijd plaats “af verkoper”. Levering vindt plaats op het moment waarop de zaken worden aangeboden op de overeengekomen en/of gebruikelijke tijd en plaats.
9.2          Bij franco levering van producten wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending of transport gevolgd, tenzij voorafgaand anders is overeengekomen. Bij elke andere wijze van verzending zijn de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
9.3          De opdrachtgever is verplicht de zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.
9.4          Iedere deellevering, waaronder ook wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Verplichtingen van Herbapharm b.v.
10.1       Herbapharm b.v. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
10.2       Herbapharm b.v. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ddordat Herbapharm b.v. is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Herbapharm b.v. kenbaar behoorde te zijn.
10.3       Indien is overeengekomen dat de overeenkomst  in fasen zal worden uitgevoerd, kan Herbapharm b.v. uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 11: Zekerheid
11.1       Herbapharm b.v. kan voor of bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
11.2       Herbapharm b.v. kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien zij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen, is Herbapharm b.v.  gerechtigd, de door haar te verrichten prestaties op te schorten.

Artikel 12: Betaling
12.1       betaling dient te geschieden zonder aftrek van korting, zodanig dat Herbapharm b.v. binnen de overeengekomen betalingstermijn de beschikking heeft over het gefactureerde bedrag.
12.2       Tenzij anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
12.3       Bij “Taylor made” orders geldt, ter beoordeling van Herbapharm b.v.: minimaal 50% vooruitbetaling, restant bij levering.

Artikel 13: In gebreke blijven van de opdrachtgever
13.1       Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen hij ingevolge de overeenkomst aan Herbapharm b.v. verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover met ingang van de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd zoals bedoeld in artikel 6: 119 BW. Indien na verloop van 14 dagen na de vervaldag nog geen betaling heeft plaatsgevonden, wordt het in de voorgaande zin bedoelde rentepercentage met 2 verhoogd.
13.2       Indien de opdrachtgever niet-tijdig betaalt, is Herbapharm b.v. gerechtigd tot invordering van het verschuldigde over te gaan, mits zij de opdrachtgever schriftelijk heeft gemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Indien Herbapharm b.v. tot invordering overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever. Herbapharm b.v. is gerechtigd deze kosten te fixeren op 15% van de verschuldigde hoofdsom. Het vorengaande laat onverlet het recht van Herbapharm b.v. op vergoeding van schade, kosten en interesten.
13.3       Herbapharm b.v. blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14: Gewijzigde uitvoeringIndien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat de opdracht of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. Herbapharm b.v. wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties. Een overeengekomen gewijzigde uitvoering wordt als meer- en minderwerk verrekend.

Artikel 15: Onmogelijkheid van de uitvoering
Indien de uitvoering van de opdracht onmogelijk wordt doordat de zaken die geleverd dienen te worden teniet gaan of verloren raken zonder dat dit aan Herbapharm b.v. kan worden toegerekend, is deze gerechtigd tot invordering van een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van de verrichte arbeid en de gemaakte kosten. In geval van opzet of grove schuld van de opdrachtgever heeft Herbapharm b.v. recht op de overeengekomen totale prijs, vermeerderd met de kosten die zij als gevolg van de niet voltooiing heeft moeten maken en verminderd met de haar door de beëindiging bespaarde kosten.

Artikel 16: Aansprakelijkheid
16.1       Herbapharm b.v. is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Herbapharm b.v. toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen  in aanmerking komt de schade waartegen Herbapharm b.v. verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
16.2       Bij het in het vorige lid omschrevene moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:

  1. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, zoals onder meer bedrijfsstoring, liggelden en andere kosten, derving van inkomsten en dergelijke door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  2. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Herbapharm b.v. niet aansprakelijk;
  3. de door Herbapharm b.v. te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade.

Artikel 17: Reclamaties of klachten
17.1       Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij dat gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij opdrachtnemer ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na aflevering van de zaak.
17.2       Reclamaties als bedoeld in artikel 17.1 zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik genomen heeft, heeft bewerkt  of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
17.3       Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te zijn ingediend.
17.4       Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Herbapharm b.v. niet de gelegenheid heeft geboden om de gebreken te herstellen.

Artikel 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
18.1       Opdrachtgever wordt slechts onder de opschortende voorwaarde eigenaar van de door Herbapharm b.v.  geleverde of nog te leveren zalen. Herbapharm b.v. blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de vorderingen van Herbapharm b.v. ter zake de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige overeenkomst niet betaald heeft. Herbapharm b.v. blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang opdrachtgever de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald heeft en zolang opdrachtgever vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet heeft voldaan, waaronder begrepen de vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
18.2       Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door Herbapharm b.v. geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van Herbapharm b.v. te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.
18.3       In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren werk jegens Herbapharm b.v. niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel oorspronkelijk geleverde als de nieuwe gevormde zaken, terug te nemen. Opdrachtgever machtigt Herbapharm b.v. de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4       Herbapharm b.v. verschaft aan opdrachtgever op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan het eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van pandrecht van Herbapharm b.v. , ten behoeve van andere aanspraken die Herbapharm b.v. op opdrachtgever heeft. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Herbapharm b.v. zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.

Artikel 19: Ontbinding
19.1       Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
19.2       Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Herbapharm b.v. richt, zal hij te alle tijde eerst Herbapharm b.v. schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
19.3       Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
19.4       Indien Herbapharm b.v. instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft zij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Herbapharm b.v. verrichte prestaties en heeft Herbapharm b.v. onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

Artikel 20: Slotbepaling
20.1       Indien Herbapharm b.v. zich in enig geval op enige bepaling in de algemene voorwaarden niet beroept, brengt dit niet met zich mee dat Herbapharm b.v. zich in de volgende gevallen niet op deze of op enig andere bepaling zal kunnen beroepen.
20.2       Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
20.3       De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling in zake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
20.4       Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Herbapharm b.v., tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op via de onderstaande button!

Neem contact op!